Du er ikke logget på! (Log på her eller søg om medlemskab her!)

Vanilla 1.1.8 er et produkt af Lussumo. Mere Information: Dokumentation, Community Support.

  •  
   CommentAuthorAdmin
  • CommentTime26 Mar 2018 ændret
   

  Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Lepidopterologisk Forening til afholdelse d. 19. april 2018.

  Hent Dokument som PDF

  Formål:

  Formålet med at indkalde denne ekstraordinære generalforsamling er at justere i Foreningens vedtægter (markeret med gult):

  Således at vores formålsparagraf præciserer at foreningens formål er dobbelt, nemlig dels hensynet til naturen og dels at styrke medlemmernes engagement i samfundslivet. Dette har altid været foreningens formål, men fra gammel tid har naturhensynet været i fokus. Dette vil så betyde at Lepidopterologisk Forening kan godkendes af Københavns Kommune som folkeoplysende forening. Sideeffekten er at foreningen vil kunne låne lokaler af Københavns Kommune til afholdelse af medlemsmøder.

  Fordi vi forventer at det kan blive endog ganske bekosteligt at afholde møder på Museet fremover.

  §§ 2 og 7.

  Således at medlemsskabet af Dansk Entomologisk Forening fjernes fra vedtægterne, da DEF ikke eksisterer længere. § 3

  Således at der – efter krav fra vores pengeinstitutter – præciseres hvem der tegner foreningen. § 3.

  Således at det præciseres at indkaldelse til generalforsamling kan ske både via brev eller elektronisk, og at forslag til generalforsamlingen ligeledes kan fremsendes via brev eller elektronisk, § 12

  Nuværende

  § 2    Foreningens formål er hos medlemmerne ved møder, ekskursioner, publikationer o.l. at udbrede kendskabet til de danske sommerfugles biologi og faunistik samt vejlede medlemmerne til hensynsfuld optræden ved deres færden i naturen.

  Ny

  § 2    Foreningens formål er hos medlemmerne ved møder, ekskursioner, publikationer o.l. at udbrede kendskabet til de danske sommerfugles biologi og faunistik samt vejlede medlemmerne til hensynsfuld optræden ved deres færden i naturen.

           Det er yderligere foreningens formål gennem vore aktiviteter og det forpligtende fællesskab i det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, at fremme medlemmernes demokratiforståelse og aktive medborgerskab, og herved styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv, samt til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

          

  Nuværende

  § 3    Lepidopterologisk Forening er tilsluttet Dansk Entomologisk Forening. I tilfælde af konflikt mellem DEF's og Lepidopterologisk Forenings vedtægter, har Lepidopterologisk Forenings vedtægter forrang.

  Ny

  § 3    Foreningen tegnes af foreningens formand samt næstformand.

  Nuværende

  § 7    Optagelsen af medlemmer sker ved henvendelse til bestyrelsen, der ved første ordinære møde bekendtgør, hvem der ønsker optagelse. Sker der ingen indsigelse inden næste møde, er vedkommende optaget. I modsat fald afgøres optagelsen af bestyrelsen.

  Danske og udenlandske institutioner samt enkeltpersoner bosat i udlandet kan tegne abonnement på foreningens blad Lepidoptera. Abonnenter har ikke stemmeret på foreningens generalforsamling.

  Ny

  § 7    Optagelsen af medlemmer sker ved henvendelse til bestyrelsen, der ved første ordinære møde bekendtgør, hvem der ønsker optagelse. Sker der ingen indsigelse inden næste møde, er vedkommende optaget. I modsat fald afgøres optagelsen af bestyrelsen.

  Danske og udenlandske institutioner samt enkeltpersoner bosat i udlandet kan tegne abonnement på foreningens blad Lepidoptera. Abonnenter har ikke stemmeret på foreningens generalforsamling. Møder afholdes hver 14. dag udenfor ferieperioder.

  Nuværende

  § 12  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal i underskrevet stand være tilsendt bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlin­gens afholdelse.

  Ny

  § 12  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel hvilket kan ske pr. brev eller elektronisk. Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være tilsendt bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlin­gens afholdelse.