To vigtige nye bøger om sommerfugle

Engelske sommerfuglelarver og Europas dagsommerfugleSKINNER.gif (27006 bytes)


Engelske sommerfuglelarver


Af  P. Stadel Nielsen

Jim Porter: The colour Identification Guide to Caterpillars of the British Isles. 286 sider, 868 enkeltbilleder på 49 farvesider. Format 19,5 x 24,5 cm. indbundet. Penguin Books, London, 1997. ISBN 0-670- 87509-0. Pris kr. 600,-. Fås hos Apollo Books.

Mange danske samlere har sikkert Bernard Skinners bog om de Britiske storsommerfugle stående på hylden og har også haft megen nytte af denne fremragende bog, som tilmed var ganske billig i forhold til kvaliteten.
   Nu er der så kommet et tilsvarende bind, denne gang om larverne. Og man må sige, at det er en imponerende bog. Ikke mindre end 850 arters larver er afbildet, flere endog i forskellige variationer.
   Bogen indeholder et kort forord hvori baggrunden for bogen beskrives. Den efterfølges af en liste over alle bidragydere og en meget kortfattet introduktion, hvor der gives lidt råd om klækning af larver og fotografering. Hvis man vil have mere detaljerede oplysninger, må man ty til nogle af de talrige andre bøger, der allerede behandler disse spørgsmål grundigt. Denne bogs formål er da også først og fremmest at fungere som et bestemmelsesværk. På den næste side finder man en liste over der arter, hvis larver ikke er afbildet i bogen. Det drejer sig om 10 hjemmehørende (engelske) arter samt 32 arter, der er fundet som tilfældige tilflyvere eller er uddøde i England. Det kan undre lidt, at det ikke har være muligt at fremskaffe billeder af larverne til arter som Spaelotis ravida D.& S., Amphipoea oculea L., Celaena harworthii Curt., Acronicta aricoma D.& S. og et par andre. Ellers er det mere eksotiske arter som Earias biplaga Walk. og Tathorhynchus exsiccata Led. der mangler. Der opfordres da også i teksten til, at indehavere af fotos eller levende materiale af de manglende arter melder sig, så de kan komme med i en evt. kommende ny udgave af bogen. Indledningen afsluttes med med en ordliste, hvor de forskellige udtryk forklares, ligesom der er afbildet en skematisk larve med betegnelse på de forskellige dele af en sommerfuglelarve.
   Resten af bogen, de 275 sider, rummer beskrivelser og farvetavler. Bogen behandler de samme familier, som vi kender som dagsommerfugle, ugler, målere og spindere dog undtagen sækbærerne. Man kan altså også finde billeder af fx glassværmernes og rodædernes larver. Hver familie omtales ganske kort med karakteristika og antal arter i England. De enkelte arter behandles kortfattet, men meget oplysende. Man får først artens engelske og latinske navn med author. Dernæst beskrives larven med størrelse som udvokset, udseende og særlige kendetegn. Herefter følger en omtale af de kendte værtsplanter, og det vel at mærke planter larverne er fundet på i naturen. Det anføres tilmed hvis foderplanten er forskellig for forskellige biotopstyper. Temmelig irriterende er det dog, at plantenavnene kun er nævnt med den engelske betegnelse. Mange af disse navne kender man måske i forvejen, men for at man ikke skal være helt fortabt, findes der bagerst i bogen en "oversættelsesliste", sådan at man kan komme fra engelsk til latinsk plantenavn.
Det næste afsnit har titlen "habits", et begreb der nærmest kan oversættes til levemåde idet afsnittet omhandler både imagos flyvetid og hvordan larven lever, hvordan de kan findes og klækkes, foruden en kort beskrivelse af artens udbredelse i England. Artsomtalen afsluttes med en henvisning til tavlen hvor larven findes afbildet samt angivelse af hvordan den afbildede larve er blevet fundet og hvornår.
   Efter teksten følger så de mange farvetavler. Tavlerne er sat op med 6x3 billeder på højresiderne og med tavleteksten på modstående venstreside. Der er i alt 868 enkeltbilleder. De enkelte billeder passer fint til bogens format og er ca. 5 x 3,5 cm. Eftersom billedformatet samtidig er udnyttet optimalt, men dog uden grimme og uheldige beskæringer, er larverne tilstrækkeligt forstørret til, at man kan se de nødvendige detaljer og samtidig få et godt indtryk af larvernes form og adfærd. Alle larver er nemlig fotograferet i naturlige omgivelser, men ikke nødvendigvis i naturen. Især er det glædeligt, at det er lykkedes helt at undgå de typiske, kedelige blitzbilleder hvor baggrunden er helt kulsort. Alle billeder er superb kvalitet skarpheds- og belysningsmæssigt, selv bjørnespinderlarverne, som er svære at fotografere, er meget fine.
   Efter farvetavlerne følger en side med yderligere information, dernæst oversættelseslisten med engelske og latinske plantenavne og endelig et indeks over såvel engelske som latinske sommerfuglenavne.
   Skal man vurdere bogen i sin helhed, må man sige, at den ikke udgiver sig for mere end den er, men det er nu heller ikke så lidt. Det er den første bog der fejlfrit (så vidt jeg kan se) afbilder larver af så mange arter i så høj kvalitet. Mange af arternes larver har tilmed aldrig været afbildet før.
   Bogen fungerer således først og fremmest som et bestemmelsesværk. Mange har sikkert prøvet at finde en underlig sommerfuglelarve uden at være i stand til at bestemme den efter de eksisterende bøger. Det problem bør nu være løst, så vidt det er muligt. Man vil selvfølgelig mangle et antal arter, der ikke er fundet i England, men det er til at leve med. Problemet med mange larvers store lighed løses heller ikke fuldstændigt selv med de fine illustrationer, men med hjælp af tekstens beskrivelser af værtsplanter, larvetid etc., bør man kunne nå frem til et nogenlunde rigtigt resultat alligevel. Eller sagt på en anden måde, hvis man ikke kan bestemme sin larve med denne bog, er det enten fordi larven slet ikke findes i bogen, eller fordi en sikker bestemmelse ikke kan lade sig gøre overhovedet.
    Omvendt fungerer bogen også fint, hvis man vil lede efter en bestemt arts larve og gerne vil kende dens udseende og værtsplanter på forhånd. Her må man dog tage dansk litteratur i anvendelse, for man kan ikke regne med, at larverne lever på de samme planter og på de samme tidspunkter på året som i England.
Der er næppe tvivl om, at "Caterpillars of the British Isles" vil være kandidat til årets bog i 1997, den kan i hvert fald anbefales til alle danske entomologer, der interesserer sig for larverne til vore kære dyr. Prisen kan heller ikke siges at være afskrækkende for en bog med så mange enkeltfarvebilleder.

COLLINS2.jpg (8894 bytes)
Europas dagsommerfugle

Af Jens Meulengracht-Madsen

Tom Tolman: Butterflies of Britain & Europe, illustreret af Richard Lewington. 320 sider, 106 dobbelte farvetavler, format 13,5 x 20 cm, indbundet. Harper Collins Publishers, London 1997. Pris kr. 310,- inkl. moms. Fås hos  Apollo Books.

   Når det gælder den langtfra enkle bestemmelse i felten af Europas dagsommerfugle, har de fleste af os sikkert i mange år haft god hjælp af Higgins og Riley's Europas dagsommerfugle på dansk ved Niels Peder Kristensen, Svend Kaaber og Niels L. Wolff, illustreret af Brian Hargreaves. Den har nu fået en værdig afløser i Tom Tolman og Richard Lewingtons bog i samme format og opdateret med den seneste viden om de europæiske dagsommerfugles udbredelse og biologi.
   Tolman indleder sympatisk med at lade tankerne gå tilbage til de to fremragende entomologer Lionel G. Higgins og Norman D. Riley, af hvilke han blev god ven med Higgins, der døde i en alder af 94 år i 1985, medens Riley var død i 1979, da Tolman begyndte sine egne omfattende studier af de europæiske og ikke mindst de græske dagsommerfugle. Tolman citerer et sted Higgins for bemærkningen at "all butterflies must have a happy home", noget Tolman håber hans bog kan medvirke til, på trods af den habitatødelæggende virkning mange menneskelige aktiviteter i de senere år har haft.
   Efter et kort afsnit om dagsommerfuglenes ydre anatomi og bogens generelle brug går forfatteren i gang med de 440 arter, der beskrives efter et ret fast skema, omfattende følgende punkter for næsten samtlige arter: 1. Landemæssig udbredelse, "Range". 2. Artsnavn, autor, beskrivelsesår, typelokalitet og evt. synonymer. 3. Zoogeografisk udbredelse, der angives på de til hver art hørende udbredelseskort. 4. Af og til en ganske kortfattet beskrivelse af vigtige kendetegn, ellers er beskrivelse og størrelsesangivelser kun angivet som illustration. 5. Eventuel variation og forskellige typer. 6. Flyvetid eller voltinisme, som det også hedder, univoltin, bivoltin, trivoltin henviser fx til ét, to eller tre kuld pr. sæson. 7. Habitat. 8. Livshistorie med angivelse af larvens foderplanter og de juvenile stadiers biologi m.m. Beskrivelserne afsluttes evt. af særlige etologiske spørgsmål og forholdsregler vedrørende naturbeskyttelse, conservation.
   Man mærker tydeligt, at Tolmans interesse først og fremmest ligger på det biologiske snarere end på det systematisk deskriptive. Han har jo også brugt år af sit (og sin kones!) liv på at køre rundt med et mobilt sommerfugleklækkeri i middelhavsegnene og aflokke dagsommerfuglene deres fodermæssige hemmeligheder, et kæmpe pionérarbejde i sig selv. Nogle steder får foderplanterne måske lige vel meget, som når der fx nævnes 14 (!) forskellige fodertræsorter for den sydeuropæiske svalehales larve. Generelt synes jeg dog at dispositionen af artsbeskrivelserne er god. Jeg har det personligt fint med, at der ikke er en alenlang verbal beskrivelse af hver art, og at beskrivelsen fortrinsvis ligger i de formidabelt gode farvetegninger, som Richard Lewington er mester for. Det kan ganske enkelt ikke gøres bedre. Hver eneste illustration er en æstetisk nydelse, hvor man får alle detaljer i sommerfuglenes tegninger på såvel over- som undersider af både hun og han. Farvetavlerne er samlet midt i bogen mellem tekstsiderne 160 og 161 og indledes med to farvetavler, der viser 38 repræsentative arter for samtlige europæiske dagsommerfuglefamilier undtagen Danaiderne. Arterne er generelt vist med både oversider og undersider af han og hun, men - og det må nok beklages - uden nogen påpegning af, hvad den uøvede især skal kigge efter for at adskille nærtstående arter fra hinanden. Billedteksterne siger kun noget om artsnavnene og siderne på hvilke arterne omtales. Her var forgængeren mere hensigtsmæssigt indrettet med angivelser af differentialkendetegn. Man må håbe, at den fremragende bog kan oversættes til dansk, og det ville være meget ønskeligt med evt. "pile" på de tegninger hos dyrene, der er afgørende for artsidentifikationen. Det ville gøre det lettere for os, der ikke er verdensmestre i at skille fx de mange sydeuropæiske pletvinger eller blåfugle fra hinanden.
   På baggrund af den monumentale mængde af data bogen indeholder, er det jo nærmest lidt perfidt at nævne, at Tom Tolman stadigvæk(!) har Coenonympha hero L. og Argynnis niobe L. på Sjælland, det er jo desværre en saga blot! Du læste i øvrigt rigtigt, Argynnis niobe og ikke Fabriciana niobe, det samme med aglaja, adippe og laodice, de er sammen med pandora og paphia alle samlet under samme slægtsnavn Argynnis. Det ville være sjovt at høre hvorfor. Min kone stillede ved synet af forsiden det relevante spørgsmål, "hvorfor titlen på Tolman's bog holder Britain ude af Europe?" - Og det kan man jo nok undre sig over, men måske er det meget english og nok næppe Tom Tolman's idé! Men de er da med i EU.
  Min konklusion er klar: Bogen kan ikke undværes, hvis man vil være på "forkant" med Europas dagsommerfugle og deres økologi, derfor er det glædeligt, at bogen udkommer på dansk til efteråret.