Faktablade for truede danske dagsommerfugle

Nyt redskab til naturforvaltere

Det er med stor glæde, at vi kan meddele, at AAGE V. JENSEN NATURFOND har valgt at støtte Lepidopterologisk Forenings projekt om faktablade for 24 arter truede danske dagsommerfugle.

 En væsentlig del af de danske dagsommerfugle har gennem en længere årrække været under hårdt pres i den danske natur, og flere er stærkt truede på deres sidste nuværende levesteder, enkelte er tilmed tæt på at uddø i Danmark.

 Glædeligt nok er der en stigende interesse blandt naturforvaltere for at yde en indsats for at hjælpe de mest pressede arter dagsommerfugle. Vi oplever således jævnligt et ønske om mere faktuel viden og især gode, konstruktive råd om den rette naturforvaltning for de truede dagsommerfugle.

 En del dagsommerfugle stiller ganske specielle krav til deres levesteder, krav som skal være opfyldt, for at arten kan opretholde en levedygtig population. Imidlertid kan der i forbindelse med naturgenopretning og -pleje let ske utilsigtede hændelser, som kan være katastrofale for arterne, så en population enten decimeres alvorligt eller helt uddør på ganske kort tid. Sådanne hændelser må undgås, især da en del arter har så få populationer, at vi ikke har råd til at miste dem. De vil kun sjældent kunne vende tilbage af sig selv.

 Deltagerne i projektet er en gruppe af vores dygtigste lepidopterologer indenfor dagsommerfugle, og faktabladene baseres både på forfatternes store viden og på information fra talrige andre kilder, især litteratur.

 Med det nye projekt får Lepidopterologisk Forening mulighed for at udbygge et tidligere projekt for Nationalpark Skjoldungernes Land, hvor vi i samarbejde med Entomologisk Fagudvalg har udarbejdet 11 faktablade for sjældnere dagsommerfuglearter med forekomst indenfor nationalparkens område. Disse blade indgår i nationalparkens naturforvaltningsarbejde. Vi har derfor opnået en god erfaring med, hvilken udforming og hvilket indhold sådanne faktablade bør have for at kunne bruges i praksis.

 De i alt 35 faktablade vil i løbet af 2021 blive præsenteret på en webside, hvor relevante naturforvaltere kan bestille dem i elektronisk form og uden beregning .