Oversigt over de mest foretrukne værtsplanter for danske storsommerfugle (ca. 990 arter)


Af P. Stadel Nielsen

Larven af aftenpåfugleøjet (S. occelatus) er en af mange arter der lever på pil. (fot. P. Stadel) Larven af bjørnespinderen (A. caja) lever mange forskellige slags urteagtige planter. (fot. P. Stadel) Larven af dagsommerfuglen aurora (A. cardamines) lever af frøkapsler af korsblomstrede planter. (fot. P. Stadel)

Bemærk: De nævnte plantearter er kun de arter, som tjener som værtsplanter for sommerfuglenes larver. De fleste arter sommerfugle har flere værtsplanter, fx kan en art leve både på pil, poppel og bævreasp.
Mange arter stiller ikke bare krav om bestemte værtsplanter, men kræver også, at planterne skal vokse under særlige betingelser, eller de lever kun på visse dele af planterne fx i frøkapsler.
Der er fra Danmark kendt ialt ca. 2440 arter af sommerfugle, tabellen behandler ca. 990 arter, de såkaldte storsommerfugle. Oversigten er ordnet efter antal arter på pågældende plante og derefter alfabetisk.
Du kan hente listen med flere lister og gode råd som PDF dokument her

urteagtige planter 185
pil 110
græs 101
eg 95
birk 91
løvtræer 71
slåen 50
lyng 44
poppel 42
asp 41
tjørn 35
bøg 32
blåbær 30
snerre 26
el 24
gyvel 18
nælde 18
syre 18
vejbred 17
tagrør 16
fyr 15
gran 15
lav 15
buske 14
mosebølle 14
elm 13
hindbær 13
brombær 12
kløver 12
star 12
lind 11
timian 11
alger 10
lav og alger 10
bynke 9
klematis 9
limurt 9
røllike 9
visse 9
bølle 8
frugttræer 8
kaprifolie 8
kællingetand 8
pileurt 8
pors 8
vikke 8
hassel 7
klokkelyng 7
korsblomstrede 7
mælkebøtte 7
viol 7
ask 6
blåtop 6
melde 6
ribs 6
rødknæ 6
skærmplanter 6
tørstetræ 6
blæresmelde 5
dværgbunke 5
gederams 5
gyldenris 5
humle 5
hundegræs 5
kål 5
liguster 5
marehalm 5
markbynke 5
potentil 5
rapgræs 5
rose 5
røn 5
skræppe 5
æble 5
blomme 4
druemunke 4
enebær 4
gråbynke 4
gåsefod 4
kobjælde 4
krybpil 4
kæruld 4
lucerne 4
mirabel 4
mjødurt 4
naur 4
perikon 4
solbær 4
svingel 4
sødgræs 4
tranebær 4
visne planter 4
vrietorn 4
ørnebregne 4
ahorn 3
angelik 3
astragel 3
brandbæger 3
diverse planter 3
dueurt 3
dunhammer 3
fladstjerne 3
gedeblad 3
græsser 3
hjortetrøst 3
høgeurt 3
iris 3
lærk 3
malurt 3
merian 3
milliegræs 3
nellike 3
reseda 3
rød-el 3
rødgran 3
seljepil 3
siv 3
snerle 3
spidsløn 3
stikkelsbær 3
storkenæb 3
syren 3
tjærenellike 3
træer 3
trævlekrone 3
vandskræppe 3
ærteblomstrede 3
agersnerle 2
avnbøg 2
baldrian 2
berberis 2
blomsterplanter 2
brunrod 2
burresnerre 2
døvnælde 2
fladbælg 2
hvede 2
hvidtjørn 2
hønsetarm 2
kastanie 2
katost 2
kodriver 2
kogleaks 2
kohvede 2
krageklo 2
kurvblomster 2
melbærris 2
mos 2
musevikke 2
perikum 2
pimpinelle 2
pragtstjerne 2
rejnfang 2
revling 2
rundbælg 2
rødkløver 2
rørgræs 2
rørhvene 2
skjaller 2
skovmærke 2
skovsalat 2
soløje 2
springbalsamin 2
stormhat 2
sumpplanter 2
svalerod 2
svinemælk 2
sæbeurt 2
tidsel 2
torskemund 2
vedbend 2
vejsennep 2
vin 2
visne egeblade 2
visne plantedele 2
ædelgran 2
ærteblomster 2
øjentrøst 2
agermåne 1
alant 1
asters 1
barberforstand 1
benved 1
bjergrørhvene 1
blodrød storkenæb 1
bregner 1
brændenælde 1
bukkeblad 1
burre 1
busk 1
cypresvortemælk 1
djævelsbid 2
douglasgran 1
dværg-birk 1
dværgbirk 1
døde plantedele 1
engblomme 1
engbrandbæger 1
engelskgræs 1
engkarse 1
fersken 1
finbladet vejsennep 1
fingerbøl 1
fladaks 1
flitteraks 1
fløjlsgræs 1
forglemmigej 1
fredløs 1
friske skud 1
frugttæer 1
frytle 1
frøstjerne 1
fåresvingel 1
galtetand 1
glanskapslet siv 1
gråpil 1
gul evighedsblomst 1
gul fladbælg 1
gul frøstjerne 1
gylde 1
gåsefod og melde 1
hanekro 1
harekløver 1
hedeplanter 1
hejrenæb 1
hestegræs 1
hesteskokløver 1
hindebæger 1
hunderose 1
hvid næbfrø 1
hvid-el 1
hyld 1
højmoseplanter 1
håret høgeurt 1
især eg 1
jordbær 1
kapifolie 1
karse 1
kartoffel 1
kattehale 1
kirsebær 1
klokkeensian 1
knoldet mjødurt 1
kongelys 1
korkeg 1
korsblomster 1
kronvikke 1
kulsukker 1
kurvblomstrede 1
kvalkved 1
kælingetand 1
kællimgetand 1
kørvel 1
lav på eg 1
lav på eg og poppel 1
lav på mure og klipper 1
lav på sten 1
lav på træer 1
lav på træer og sten 1
liljekonval 1
loppeurt 1
lugtløs kamille 1
lyngsnerre 1
lærkespore 1
løgkarse 1
løvefod 1
mahoni 1
mangeløv 1
mos og alger 1
mosebunke 1
mosepost 1
multebær 1
mynte 1
mælkeurt 1
mørk kongelys 1
natlys 1
natskygge 1
nerium 1
nældebladet klokke 1
nåletræer 1
oksetunge 1
pindsvineknop 1
platan 1
rejnfan 1
ridderspore 1
rød hestehov 1
rød kornel 1
rødtop 1
sankthansurt 1
skovfyr 1
skovgaltetand 1
skovstar 1
skvalderkål 1
skærmblomster 1
slagehoved 1
slangehoved 1
smalbladet høgeurt 1
snebær 1
sneglebælg 1
sommerfuglebusk 1
spingbalsamin 1
stauder 1
stedmoder 1
stedmoderblomst 1
stenurt 1
stokrose 1
strandløg 1
strandsennep 1
strandsvingel 1
sumpviol 1
svampe 1
svovlrod 1
syre brombær 1
sølvpoppel 1
thuja 1
tornet salat 1
tropæolum 1
tyttebær 1
tørn 1
tørst 1
ukendt (lav og alger på tagrør?) 1
unge træer 1
urter 1
vejpileurt 1
vikkearter 1
vild bjørneklo 1
vild gulerod 1
vild purløg 1
visne plantedele? måske sporehuse af mosser 1

P. Stadel Nielsen, 5-2004