Rødliste 1997 over danske natsommerfugle ordnet efter levesteder

Dato: 16/5-1998 

Data for danske rødlistede NATsommerfugle
Data for danske rødlistede DAGsommerfugle

Dræning af moser og enge har været en af de væsentligste årsager til mange sommerfugles forsvinden eller tilbagegang i Danmark. Selv nu om dage kan man støde på sådanne ulovlige nyopgravede drængrøfter på eller ved fredede naturlokaliteter. Her ved Bimosen i Sorø Sønderskov, sommeren 2000.
Drainage of moors and meadows has been one of the major reason for the extinction or decline og many Lepidoptera species in Denmark. Even today one can find such illegal fresh drain channels near or on protected localities. 

Kategorier for levesteder

Aa - Alléer og fritstående træer

Ag  - Diger, gærder, levende hegn m.v.

As - Agerland med småbiotoper

B - Byer m.v. (omfattende bebyggelse, boliger, haver, ruderater, råstofgrave m.v.)

Tilbage til sidens start

E - Ferske enge

Ee - Eutrofe enge

Ek - Kalkenge

Tilbage til sidens start

H - Heder

Tilbage til sidens start

K - Kyster

Ke - Strandenge og - sumpe

Kk - Klitter

Kl - Klipper og sten

Ko - Strandoverdrev

Ks - Sten- og sandstrande

Kt - Kystklinter

Tilbage til sidens start

M - Moser

Me - Eutrofe moser

Mh -  Højmoser (aktive)

Mo - Oligotrofe moser

Tilbage til sidens start

O - Overdrev og skrænter

Ok - Kratbevoksede overdrev

Oo - Åbne overdrev

Op - Parklandskaber

Tilbage til sidens start

S - Skove

Sb - Skovbryn og skovlysninger

Sg - Gammel skov (både løv- og nåleskov)

Sl - Løvskov

Sn - Nåleskov

Ss - Sumpskov

Su - Urørt skov (både løv- og nåleskov)

V -  Vandområder (inkl. bredder ved ferskvand)

Vs -  Vandhuller (også temporære)


Tilbage til sidens start